Het Expertisecentrum van MdC 

Bij het expertisecentrum zijn een intake medewerker, psychologen/othopedagogen, ambulante begeleiders didactiek, logopedisten en een psychomotorisch therapeut werkzaam. Leerlingen die problemen in het regulier onderwijs (voornamelijk kleuter– en basisonderwijs) en speciaal basisonderwijs ondervinden, kunnen bij het MdC aangemeld worden. Het Expertisecentrum biedt de volgende expertises aan:

Diagnostiek op psychologisch, didactisch, logopedisch en psychomotorisch gebied.

Begeleiding bij communicatieve beperkingen en leer– en gedragsproblemen en psychomotorische problemen.

Advisering verlenging kleuteronderwijs; aanpak thuis en school; verwijzing naar het speciaal onderwijs, verklaring leerstoornis; tips.

Om een leerling aan te melden, doorloopt de school de volgende stappen:

U vult samen met de gezagdragende ouder(s) het aanmeldingsformulier en toestemmingsformlier in.
Klik hier.
U voegt andere relevante documenten (b.v. kopie eerder onderzoek, resultaten op school, etc ).

Dit pakket levert u persoonlijk in bij het MdC en ontvangt u een bewijs van aanmelding.

De aanmelding wordt gescreend zodra het MdC de aanmelding met vereiste documenten ontvangen heeft, legt de intake medewerker een dossier aan dat gescreend wordt. Dit betekent dat de intake medewerker het dossier grondig doorneemt en een eerste inschatting maakt of de leerling van ondersteuning binnen het MdC zou kunnen profiteren.

Wanneer dit het geval is, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met school, ouders en één van de deskundigen van het MdC . Indien de aanmelding niet terecht is, informeren wij u en denken wij mee over een meer passende hulpverlening.Wat te verwachten

Tijdens het intakegesprek probeert de deskundige van het MdC samen met de ouder(s) van de aangemelde leerling en de school een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie van de leerling. Dat wil zeggen dat we de hulpvraag, het probleem, de achtergrond en uw wensen tot verandering in kaart brengen.

Na het intakegesprek kunt u gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan o.a. over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, leesniveau en spreeknormen.

Aan de hand van alle gegevens kan het MdC besluiten tot onderzoek over te gaan om helderheid te brengen in de problematiek om de juiste hulp te kunnen bieden. U kunt denken aan bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een onderzoek op specifieke leerproblemen/leerstoornissen, een logopedisch onderzoek, een psychomotorisch onderzoek inclusief een observatie in de klas op school.

Wanneer wij samen met school en ouders een helder beeld hebben gevormd van de pro-blematiek van de leerling, bespreekt de deskundige dit met u tijdens het adviesgesprek. U hoort tijdens dit gesprek welke hulp het best bij de problematiek en situatie past. De deskundige informeert u dan over de verdere vervolg- stappen.

Aan het einde van het traject ontvangt u in het adviesgesprek een verslag. Dit is een samenvatting van verzamelde informatie, onderzoeksbevindingen van de deskundige(n) en het advies. 

Voor algemene vragen over het aanmelden van een leerling of verloop van een aangemelde leerling, kunt u contact opnemen met de intake medewerker.

T

© Copyright 2021 MDC